Komunikat finansowy na rok 2023

KOMUNIKAT FINANSOWY

Składki Członkowskie

UKS Biały Pion na rok 2023

Uczniowski Klub Sportowy Biały Pion” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem. Fundusze Klubowe składają się z: dotacji na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi, dotacji na zadania zlecone przez samorząd terytorialny, darowizny i zapisy, składki członkowskie.

(wyciąg ze statutu UKS”Biały Pion”, rejestracja nr EK.III4121/1/99)

Składki członkowskie za rok 2023 wynoszą:

Miesięczne 60 zł /bez lipca i sierpnia/ 10×60 = 600 zł

(do 10-go każdego miesiąca)

lub przy jednorazowej wpłacie za cały rok

z bonifikatą – 300 zł drugie dziecko – 250 zł.

UWAGA – wpłaty tylko na konto bankowe klubu:

95 1240 3855 1111 0000 4476 2320

BIEŻĄCE REGULOWANIE SKŁADEK  uprawnia do korzystania z przywilejów członkostwa w UKS „Biały Pion”:.

1. zwolnienie z opłat startowych w turniejach gryfińskich (z wył. trn. charytatywnych) 2. bonifikatę lub zwolnienie z kosztów przy wyjazdach grupowych na turnieje  3. zwrot niektórych kosztów administracyjnych w startach poza Gryfinem (jako… BP) 4. zwrot kosztów uczestnictwa w zawodach mistrzowskich (strefa-MM;MP) 5. pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach treningowo szkoleniowych 6. gadżety i pamiątki klubowe (przy wpłacie jednorazowej)

Kontakt: 509 820 510